Değişim Yayınları- Kitap ile Buluşma Yeriniz
Değişim Yayınları

1000 SORUDA MALZEME BİLİMİ

  • 9786054925384
  • VAR

367,63
%15
432,50

“Soru-Cevap Konu Anlatımlı ve Tamamı Çözümlü 1000 Soruda Malzeme Bilimi” kitabı, mühendislik ve teknik alanlarda eğitim gören Mühendislik Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin, Meslek Yüksekokulu teknik alanlarda okuyan öğrencilerin, Malzeme Bilimi ve Teknolojisi konularına ilgi duyan araştırmacı, uzman, akademisyen, sanayici ve işletmecilerin istifade edebileceği temel bir kitap niteliğindedir. Bu kitap, malzeme bilimini soru-cevap ve konu anlatımı tekniği ile öğretirken, diğer yandan da öğrencileri sınavlara hazırlamaktadır. Öğrenciler, soru-cevap ve konu anlatım tekniği ile kitaptaki konuları kendi kendilerine çalışarak kolaylıkla öğrenebileceklerdir. Her bölümün başında bulunan sorular, konuları öğretecek şekilde en basitten zora doğru sıralanmıştır. Diğer yandan; klasik, yorum, problem ve karşılaştırmalı olmak üzere çok farklı soru türleri sayesinde öğrenciler farklı tipte soruları çözebilme kabiliyetine kavuşacaklardır. Ayrıca kitapta, daha önce çıkmış kısa sınav, vize, final ve bütünleme sınav soruları ve çözümleri de yer almaktadır. Kitap, sadece Malzeme Bilimi’ni değil, aynı zamanda Mühendisliğe Giriş, Kristalografi, Fiziksel Metalurji, Malzemelerin Deformasyonu, Mukavemet Artırıcı Mekanizmalar, Demir Esaslı ve Demir Dışı Alaşımlar, Faz Diyagramları, Isıl İşlemler, Malzemelerin Mekanik Özellikleri ve Tahribatlı Muayene Yöntemleri derslerini de kapsamaktadır. Kitapta bulunan soru türleri; öğretici ve kavram soruları, yorum ve sözlü sınav soruları, kısa sınav, vize, final ve bütünleme sınav soruları, bilim sınavı soruları, yüksek lisans ve doktora soruları, yeterlilik ve doçentlik sorularıdır. Kitap, tamamı çözümlü 1000 soru, 12 bölüm, 11 ek tablo ve 705 sayfadan oluşmaktadır.

SORU TÜRLERİ

– Çözümlü Vize-Final Soruları
– Çözümlü Kavram Soruları
– Çözümlü Öğretici Sorular
– Çözümlü Sözlü Sınav Soruları
– Çözümlü Yorum Soruları
– Çözümlü Bilim Sınavı Soruları

– Çözümlü Yüksek Lisans Soruları
– Çözümlü Doktora Soruları
– Çözümlü Yeterlilik Soruları
– Çözümlü Doçentlik Soruları

 

BÖLÜMLER VE SORU SAYILARI

BÖLÜM 1. MALZEME BİLİMİNE GİRİŞ (76 ÇÖZÜMLÜ SORU)
BÖLÜM 2. ATOM YAPISI VE ÖZELLİKLERİ (82 ÇÖZÜMLÜ SORU)
BÖLÜM 3. ATOMLAR ARASI BAĞLAR (47 ÇÖZÜMLÜ SORU)
BÖLÜM 4. KRİSTAL YAPILAR (118 ÇÖZÜMLÜ SORU)
BÖLÜM 5. KRİSTAL YAPI HATALARI (79 ÇÖZÜMLÜ SORU)
BÖLÜM 6. ATOMSAL YAYINIM (DİFÜZYON) (46 ÇÖZÜMLÜ SORU)
BÖLÜM 7. MALZEMELERİN DEFORMASYONU (131 ÇÖZÜMLÜ SORU)
BÖLÜM 8. MUKAVEMET ARTIRICI MEKANİZMALAR (39 ÇÖZÜMLÜ SORU)
BÖLÜM 9. ALAŞIMLARIN YAPISI VE KATILAŞMA (65 ÇÖZÜMLÜ SORU)
BÖLÜM 10. FAZ DİYAGRAMLARI (85 ÇÖZÜMLÜ SORU)
BÖLÜM 11. ISIL İŞLEMLER (124 ÇÖZÜMLÜ SORU)
BÖLÜM 12. MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ (108 ÇÖZÜMLÜ SORU)

 

İÇİNDEKİLER

 

BÖLÜM 1. MALZEME BİLİMİNE GİRİŞ
1.1 Tanımlar ve Genel Kavramlar
1.2 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
1.3 Metalurji ve Dalları
1.4 Malzemelerin Sınıflandırılması
1.5 Metaller
1.6 Seramikler
1.7 Polimerler
1.8 Kompozitler
1.9 Nano Malzemeler
1.10 Malzeme Seçimi

 

BÖLÜM 2. ATOM YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
2.1 Atom Modelleri
2.2 Bohr Atom Modeli
2.3 Atom Kütlesi / Ağırlığı
2.4 Atomun Elektronik Yapısı
2.5 Elektronların Enerji Seviyeleri
2.6 Periyodik Tablo

 

BÖLÜM 3. ATOMLAR ARASI BAĞLAR
3.1 Atomlar Arası Bağ
3.2 Metalik Bağ
3.3 İyonik Bağ
3.4 Kovalent Bağ
3.5 Karışık Bağlar
3.6 Van der Waals Bağı
3.7 Hidrojen Bağı
3.8 Atomlar Arası Denge Mesafesi
3.9 Bağ Enerjisi
3.10 Atomlar Arası Denge Mesafesi ve Bağ Enerjisi Problemleri

 

BÖLÜM 4. KRİSTAL YAPILAR
4.1 Atom Diziliş Türleri ve Tanımlar
4.2 Kristal Yapı Türleri
4.3 Birim Hücre Atom Sayısının Hesaplanması
4.4 Birim Hücre Kafes Sabiti ile Atom Yarıçapı İlişkileri
4.5 Atomsal Dolgu (Paketleme) Faktörünün Hesaplanması
4.6 Teorik Yoğunluğun Hesaplanması
4.7 Kafes Noktası Koordinatlarının Belirlenmesi
4.8 Kübik Yapılarda Kristal Doğrultuların Belirlenmesi
4.9 Hegzagonal Yapılarda Kristal Doğrultuların Belirlenmesi
4.10 Kübik Yapılarda Kristal Düzlemlerin Belirlenmesi
4.11 Hegzagonal Yapılarda Kristal Düzlemlerin Belirlenmesi
4.12 Doğrusal Atom Yoğunluğunun Hesaplanması
4.13 Düzlemsel Atom Yoğunluğunun Hesaplanması
4.14 Allotropi ve Polimorfizm
4.15 İzotropik ve Anizotropik Malzeme
4.16 X-Işınları Analizi

 

BÖLÜM 5. KRİSTAL YAPI HATALARI
5.1 Kristal Yapı Hataları
5.2 Noktasal Hatalar
5.3 Atom Boşluğu Hataları
5.4 Atom Boşluklarının Hesaplanması
5.5 Yer Alan Atom Hatası
5.6 Ara Yer Atom Hatası
5.7 Ara Yer Atom Boşluğunun Hesaplanması
5.8 Schottky Eksik İyon Çifti Hatası
5.9 Frenkel İyon Kayması Hatası
5.10 Dislokasyonlar (Çizgisel Hatalar)
5.11 Kenar Dislokasyonu
5.12 Vida Dislokasyonu
5.13 Yüzeysel (Düzlemsel) Hatalar
5.14 Dış Yüzey Hataları
5.15 Tane Sınırı Hataları
5.16 Tane Büyüklüğü Numarasının Hesaplanması
5.17 İstifleme (Dizi) Hataları
5.18 İkiz Sınırı Hataları
5.19 Hacimsel Hatalar
5.20 Mikroskobik İnceleme Yöntemleri
5.21 Stereo Mikroskop ile İnceleme
5.22 Optik Mikroskop ile İnceleme
5.23 Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) ile İnceleme
5.24 Transmisyon (Geçirimli) Elektron Mikroskop (TEM) ile İnceleme
5.25 Tarama Uç Mikroskobu (SPM) ile İnceleme

 

BÖLÜM 6. ATOMSAL YAYINIM (DİFÜZYON)
6.1 Difüzyon
6.2 Difüzyon Mekanizmaları
6.3 Boşluk Difüzyonu
6.4 Ara Yer Difüzyonu
6.5 Halka Difüzyonu
6.6 Kendi Kendine Difüzyon
6.7 Aktivasyon Enerjisi
6.8 Kararlı Hal Difüzyonu (Birinci Fick Kanunu)
6.9 Kararsız Hal Difüzyonu (İkinci Fick Kanunu)
6.10 Difüzyona Dayalı Endüstriyel Uygulamalar
6.11 Kaplama Uygulamaları
6.12 Karbürizasyon
6.13 Nitrürasyon
6.14 Sinterleme
6.15 Kaynak
6.16 Difüzyon Kaynağı
6.17 Lehimleme

 

BÖLÜM 7. MALZEMELERİN DEFORMASYONU
7.1 Malzemelerin Deformasyonu
7.2 Elastik Deformasyon
7.3 Plastik Deformasyon
7.4 Plastik Deformasyonda Dislokasyon Davranışları
7.5 Plastik Deformasyon Mekanizmaları
7.6 Kayma
7.7 İkizlenme
7.8 Tane Sınırı Kayması
7.9 Yayınma Sürünmesi
7.10 Plastik Deformasyonu Etkileyen Faktörler
7.11 Soğuk Deformasyon
7.12 Sıcak Deformasyon
7.13 Kırılma
7.14 Sünek Kırılma
7.15 Gevrek Kırılma
7.16 Tane içi Kırılma
7.17 Taneler Arası Kırılma
7.18 Kırılma Mekaniği
7.19 Kırılma Tokluğu
7.20 Süneklikten Gevrekliğe Geçiş

 

BÖLÜM 8. MUKAVEMET ARTIRICI MEKANİZMALAR
8.1 Mukavemet Artırıcı Mekanizmalar
8.2 Alaşım Sertleşmesi
8.3 Çökelme Sertleşmesi
8.4 Dispersiyon (Dağılım) Sertleşmesi
8.5 Deformasyon Sertleşmesi (Pekleşme)
8.6 Deformasyon Yaşlanması
8.7 Tane Boyutu Küçültme
8.8 Martenzitik Dönüşüm
8.9 Isıl İşlem Mekanizması
8.10 Çift Faz Isıl İşlemi
8.11 Radyasyonla Sertleştirme

 

BÖLÜM 9. ALAŞIMLARIN YAPISI VE KATILAŞMA
9.1 Alaşımların Yapısı, Ara Faz ve Bileşikler
9.2 Katı Çözeltiler
9.3 Yer Alan Katı Çözeltiler
9.4 Ara Yer Katı Çözeltiler
9.5 Metal Alaşımlarının Sınıflandırılması
9.6 Ergime
9.7 Katılaşma
9.8 Çekirdeklenme
9.9 Homojen Çekirdeklenme
9.10 Heterojen Çekirdeklenme
9.11 Çekirdek Büyümesi
9.12 Katılaşma Süresi
9.13 Katılaşma Hataları
9.14 Katılaşma ve Döküm Problemleri

 

BÖLÜM 10. FAZ DİYAGRAMLARI
10.1 Genel Kavramlar
10.2 Faz Diyagramı Kavramları
10.3 Bir Bileşenli Faz Diyagramları
10.4 İki Bileşenli Faz Diyagramları
10.5 Ağırlık Oranının Atomsal Orana Dönüşümü
10.6 Atomsal Oranın Ağırlık Oranına Dönüşümü
10.7 Gibss Faz Kuralı
10.8 Faz Türünün Belirlenmesi (Taşıma Kuralı)
10.9 Faz Bileşim Oranlarının Hesaplanması (Bağ Kuralı)
10.10 Faz Miktarlarının Hesaplanması (Kaldıraç kuralı)
10.11 Demir-Karbon Faz Diyagramları
10.12 Üçlü Faz Diyagramları

 

BÖLÜM 11. ISIL İŞLEMLER
11.1 Genel Kavramlar
11.2 Isıl İşlem Aşamaları
11.3 Isıl İşlem Yöntemleri
11.4 Normalizasyon (Normalleştirme) Tavı
11.5 Yumuşatma Tavı
11.6 Tam Tavlama
11.7 Difüzyon Tavlaması (Homojenleştirme)
11.8 İri Tane Tavlaması
11.9 Gerilim Giderme Tavlaması
11.10 Küreselleştirme Tavı
11.11 Hidrojen Tavı
11.12 Su Verme (Sertleştirme) Tavı
11.13 Martenzitik Dönüşüm
11.14 Martemperleme
11.15 Östemperleme
11.16 Beynitik Dönüşüm
11.17 Temperleme
11.18 Islah Etme Isıl İşlemi
11.19 Çift Faz Isıl İşlemi
11.20 Patentleme
11.21 Sıfır Altı Isıl İşlemi
11.22 Yeniden Kristalleşme Tavı
11.23 Toparlanma Aşaması
11.24 Yeniden Kristalleşme Aşaması
11.25 Tane Büyümesi Aşaması
11.26 Isıl İşlem Yöntemlerinin Karşılaştırılması
11.27 Yüzey Sertleştirme Yöntemleri
11.28 Alevle Yüzey Sertleştirme Yöntemi
11.29 İndüksiyonla Yüzey Sertleştirme Yöntemi
11.30 Sementasyon (Karbürleme) Yöntemi
11.31 Katı Sementasyon Yöntemi
11.32 Sıvı Sementasyon Yöntemi
11.33 Gaz Sementasyon Yöntemi
11.34 Nitrürasyon (Azotlama) Yöntemi
11.35 Karbo-Nitrürleme Yöntemi
11.36 Borlama Yöntemi
11.37 Soğuk İşlem ile Sertleştirme
11.38 Metal Şekillendirme ile Sertleştirme
11.39 Bilye Püskürtme ile Sertleştirme
11.40 Sertleşebilirlik ve Sertleşebilirlik Testleri
11.41 Grossman Sertleşebilirlik Testi
11.42 Jominy Uçtan Su Verme Sertleşebilirlik Testi

 

BÖLÜM 12. MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ
12.1 Genel Kavramlar
12.2 Çekme Deneyi
12.3 Çekme Deneyi Problemleri
12.4 Basma Deneyi
12.5 Basma Deneyi Problemleri
12.6 Darbe Deneyi
12.7 Darbe Deneyi Problemleri
12.8 Sertlik Deneyleri
12.9 Çizerek Sertlik Ölçme Yöntemi
12.10 Brinell Sertlik Ölçme Yöntemi
12.11 Brinell Sertlik Deneyi Problemleri
12.12 Vickers Sertlik Ölçme Yöntemi
12.13 Vickers Sertlik Deneyi Problemleri
12.14 Mikrosertlik Ölçme Yöntemi
12.15 Rockwell Sertlik Ölçme Yöntemi
12.16 Rockwell Sertlik Deneyi Problemleri
12.17 Shore Sertlik Ölçme Yöntemi
12.18 Poldi Çekici Sertlik Ölçme Yöntemi
12.19 Ultrasonik Temas Empedansı Sertlik Ölçme Yöntemi
12.20 Leeb Mıknatıslı Sertlik Ölçme Yöntemi
12.21 Sertlik Dönüşüm Tablosu
12.22 Eğme Deneyi
12.23 Eğme-Katlama Deneyleri
12.24 Eğme Deneyi Problemleri
12.25 Yorulma Deneyi
12.26 Yorulma Deneyi Problemleri
12.27 Sürünme Deneyi
12.28 Sürünme Deneyi Problemleri

 

EKLER
EK.1 Elementlerin Özellikleri
EK.2 Bazı Fiziksel Sabitlerin Değerleri
EK.3 Birim Kısaltmaları
EK.4 SI Çarpanları ve Ön Ekleri
EK.5 Bazı Ölçü ve Değer Çevrimleri
EK.6 Hata Fonksiyonuna Ait Değerler
EK.7 Metallerin Elastisite ve Kayma Modülü ile Poisson Oranları
EK.8 Bazı Metal ve Alaşımların Yeniden Kristalleşme Sıcaklıkları
EK.9 Bazı metallerin Homojen Çekirdeklenmesi (DT) Sıcaklıkları
EK.10 Fe-C Alaşımlarında Görülen Mikroyapılar ve Özellikleri
EK.11 Bazı Silindir Çeliklerin Su Verme Sonrası Özellikleri

 

KAYNAKÇAYAZARIN ÖZGEÇMİŞİ

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.